Menu Zamknij

o kancelarii

Kancelaria Notarialna Notariusz Klaudii Adamczyk zlokalizowana jest na parterze budynku położonego w centralnej części Siewierza – przy ulicy Częstochowskiej numer 24.

Budynek Kancelarii został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kancelaria dysponuje własnym parkingiem z kilkoma miejscami postojowymi.

W budynku udostępniamy bezprzewodową sieć internetową. Dla ułatwienia oferujemy możliwość płatności bezgotówkowej (poza opłatami sądowymi i podatkami, które zgodnie z obowiązującym prawem należy uiścić przed dokonaniem czynności).

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz Klaudia Adamczyk

notariusz

Notariusz Klaudia Adamczyk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko Notariusza z siedzibą w Siewierzu i otworzyła Kancelarię Notarialną przy ulicy Częstochowskiej numer 24.

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych – czynności którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną .

Przed dokonaniem czynności notariusz udzieli stronom bezpłatnie wyczerpujących informacji o niezbędnych dokumentach, opłatach i skutkach prawnych.

Każda z czynności dokonywanych przez notariusza powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą dokumentów. Dla usprawnienia tego procesu prosimy, aby niezbędne dokumenty były dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem. Zagwarantuje to Państwu bezpieczne, prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób – mailowy, telefoniczny lub osobisty. Chętnie odpowiemy na państwa pytania.

dokumenty

Poniżej przedstawiamy najbardziej typowe czynności notarialne wraz z wykazem niezbędnych dokumentów
(wykaz ten ma charakter przykładowy, o obowiązku przedłożenia lub okazania dodatkowych dokumentów Kancelaria poinformuje stronę po analizie stanu prawnego i faktycznego)

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt.

1. akt zgonu spadkodawcy,
2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony, również testamenty odwołane,
3. akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
4. dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, z którego wynikać będzie jaki PESEL miał zmarły oraz ostatnie miejsce zamieszkania,
5. dane nieruchomości będących przedmiotem spadku, tj. numery ksiąg wieczystych.

1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (w przypadku kolejnych odrzuceń spadku po tym samym spadkodawcy wystarcza akt zgonu przedłożony przez pierwszego z odrzucających),
2. informacja o istniejących testamentach spadkodawcy,
3. ważny dokument tożsamości składającego oświadczenie: dowód osobisty lub paszport,
4. wskazanie osób, które mogą być powołane do spadku w dalszej kolejności,
5. informacja o osobach, które spadek wcześniej odrzuciły (wskazanie dokumentu, w którym zostało złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku),
6. określenie chwili uzyskania informacji o powołaniu do spadku.

1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
3. dane osobowe darujących i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa lokal

1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
3. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa lokalu,
7. numer konta bankowego oraz oznaczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek,
8. zaświadczenie, że nieruchomość nie leży na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji,
9. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
10. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
11. w przypadku ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki (wraz z pełnomocnictwami) oraz umowę kredytową.

1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia itp.),
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
4. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa nieruchomości.

1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia itp.),
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
4. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa nieruchomości,
7. numer konta bankowego oraz oznaczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek,
8. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
9. zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę Powiatowego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
10. wypis z rejestru gruntów, a w przypadku konieczności założenia nowej księgi wieczystej – również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokumenty te są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
11. mapa z projektem podziału (wraz z wykazem synchronizacyjnym oraz klauzulą, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po przeprowadzonym geodezyjnie podziale,
12. w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki (wraz z pełnomocnictwami) oraz umowę kredytową.

1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
3. w przypadku gdy testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.

1. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli strony pozostają w związku małżeńskim,
2. dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania).

opłaty

Wyceny kosztów planowanej czynności, notariusz dokonuje bezpłatnie na podstawie złożonych dokumentów.
Na koszty czynności notarialnych składają się:
– wynagrodzenie notariusza nie wyższe niż maksymalne stawki wskazane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT,
→ Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
– opłaty sądowe (w przypadku gdy w związku z czynnością notariusz składa wnioski wieczystoksięgowe),
– podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn).

kontakt

Kancelaria Notarialna – Siewierz
Notariusz Klaudia Adamczyk
ulica Częstochowska numer 24
42-470 Siewierz

 

NIP 625 231 35 98
numer rachunku bankowego Kancelarii:
56 1050 1591 1000 0097 0442 5116
(ING Bank Śląski S.A.)

Godziny urzędowania
poniedziałek 8:00 – 17:30
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 18.00
piątek 7.00 – 15.00

inne terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni klienci, celem zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników Kancelarii Notarialnej w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem SARS-COV-2, uprzejmie prosimy o przestrzeganie TRZECH poniższych ZASAD:
Stawianie się na terminy czynności wyłącznie osób bez jakichkolwiek objawów chorobowych (suchy kaszel, ból mięśni, ból gardła, podwyższona temperatura ciała, katar, itp.).
Stawianie się na terminy czynności bez obecności jakichkolwiek osób towarzyszących – wpuszczane do Kancelarii będą wyłącznie osoby dokonujące czynności.
Mycie rąk w toalecie oraz ich dezynfekowanie przygotowanym płynem dezynfekującym przed wejściem do sekretariatu.
Od dnia 13.03.2020 roku do odwołania wszelkich informacji w zakresie czynności notarialnych Kancelaria udziela wyłącznie telefonicznie lub elektronicznie
(nie są umawiane terminy indywidualnych rozmów).
 
Scroll Up